પરિપત્રો અને ફાઈલ ડાઉનલોડ.


પ્રાથમિક શિક્ષણ ને લગતા તાજેતરના પરિપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો.
 

ટાટ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પ્રશ્નપત્રો ( 1250 પ્રશ્નો ) 

  1. ટાટ માટે ઉપયોગી પ્રશ્નપેપર.
  2. પ્રશ્નપત્ર નંબર 2 થી 13 
  3. પ્રશ્નપત્ર નંબર 14 થી 18  
  4. પ્રશ્નપત્ર નંબર - 19 થી 22 
  5. પ્રશ્નપત્ર નંબર - 23 થી 25 

5 ટિપ્પણીઓ: