ઉપયોગી વેબસાઈટ

Useful Websites List

Legal Affairs.
www.cyberlawindia.com
www.india-laws.com
www.lawinfo..com
www.lawsinindia.com
www.vakilno1.com
www.indiapropertylaws.com
www.courtsjudgements.com
www.lawinc.com
www.icj-cij.org
www.legiz.com
www.naavi.com
——————————————
Contests.
www.hungama.com
www.ticklewit.com
www.contests2win.com
www.lycosasia.com
www.contestguide.com
www.2000photocontests.com
www.supercontest.com
www.huronline.com
www.beaniemania..com
www.contestworld.com
www.bluestreakcontest.com
www.artcontest.com
www.indiainfoline.com
www.computerdrawing.com
www.sweepstakesonline.com
www.guests.com
www.poetrytodayonline.com
www.imca.com
www.bbbonline.com
www.funnypages.com
www.dreamscape.com
——————————————
Cricket.
www.total-cricket.com
www.cricinfo.com
www.cricket.org
www.go4cricket.com
www.khel.com
www.cricket.org
www.cricketnyou.com
www.clickcricket.com
www.thatscricket.com
www.magiccricket.com
www.cricketline.com
www.yehhaicricket.com
www.cricketnext.com
——————————————
Finance.
www.finsights.com
www.walle[how wude!]ch.com
www.moneycontrol.com
www.myiris.com
www.stockmarkit.com
www.economywatch.com
www.equitymaster.com
www.indiainfoline.com
www.sharebazaar.com
www.kotakstreet.com
www.5paisa.com
www.indiabulls.com
www.dhan.com
www.starmarkettips.com
www.paisapower.com
www.nyse.com
www.nasdaq.com
www.nse-india.com
www..sebi.com
www.khel.com
www.pcquote.com
www.stockmaster.com
www.xe.net/currency
www.motilaloswal.com
www.mutualfundsindia.com
www.rrfinance.com
www.sharekhan.com
www.rupeesaver.com
www.ingsavingtrust.com
www.icicidirect.com
www.unittrustofindia.com
www.licmutual.com
www.bajajcapital.com
www.kotakmahindra.com
www.ebizbirlaglobal.com
www..creditcapitalamc.com
———————————————–
E-Greetings.
www.123greetings.com
www.3greetings.com
www.greetings.jagran.com
www.clubgreetings.com
www..archiesonline.com
www.hallmark.com
www.cardbymail.com
www.dgreetings.com
www.bluemountain.com
www.castlemountain.com
www.bharathgreetings.com
———————————————-
Education.
www.egurucool.com
www.schoolcircle.com
www.netvarsity.com
www.onlinevarsity.com
www.shiksha.com
www.buckleyourshoe.com
www.freeskills.com
www.smartforce.com/smb
www.examsonline.com
www.competitionmaster.com
www.mastertutor.com
www.zeelearn.com
www.netprotraining.com
www.careerlauncher.com
www.classteacher.com
www.gurukulonline.com
www.iln.net
www.esaras.com
www.lycoszone.com
www.pinkmonkey.com
www.schoolsofcalcutta.com
www.entranceguru.com
www.pentafour.com
www.Qsupport.com
www.intelsyseducation.com
www.niit.com
www.aptech.com
www.institute.net
www.indiaedu.com
www.educationbangalore.com
www.upsc.gov.in
www.ed.gov
www.educationworld.com
www.nativechild.com
www.educationtimes.com
www.chemketaonline.com
www.getsmartonline.com
www.fastboot.scom
www.batchmates.com
www.fluentzy.com
www.15-21.com
www.teenfunda.com
www.sparkinglearning.com
www.zipahead.com
www.wiltiky.com
www.bostonci.com
www.sophiaopp.org
www.mindzones.com
www.kaplancollege.com
www.tutor4computer.com
www.talentduniya.com
www.worlduonline.com
www.englishpractice.com
www.barkeley.edu
www.utexas.edu
www.mit.edu
www.umich.edu
www.uiuc.edu
www..upenn.edu
www.wisc.edu
www.harvard.edu
www.cornell.edu
www.unc.edu
www.education-world.com
www.novell.com
www.gnacademy.org
www.shawguides.com
www.ias.org
www.apple.com
www.classroom.net
www.allindia.com
www.funbrain.com
www.petersons.com
www.educationplanet.com
www.discoveryschool.com
www.eduplace.com.com
www.free-ed.net
—————————————————————–
Jobs.
www.naukri.com
www.3p-lobsearch.com
www.career1000.com
www.careerindia.com
www.employindia.com
www.indianjobs.com
www.placementindia.com
www.placementpoint..com
www.timesjobsandcareers.com
www.winjobs.com
www.redforwomen.com
www.go4careers.com
www.indiaventures.com
www.indiagateway.com
www.jobsahead.com
www.alltimejobs.com
www.careerage.com
www.headhunters.net
www.monster.com
www.careers.org
www.eresumes.com
www.careerxroads.com
www.nationjob.com
www.jobweb.com
www.aidnjobs.com
www.careerforyou.com
www.careergun.com
www.go4careers.com
www.lobs.itspace.com
www.joboptions.com
www.careermosaic.com
www.jobconnection.com
www.bestjobsusa.com
www.careerpath.com
www.americasemployers.com
www.job-interview.net
www.geojobs.bizland.com
www.job-hunt.org
www.e-netindia.com
www.mykeystone.com
www.gutterspace.com
www.netguide.com
www.tamilnadustate.com
www.cweb.com
www.espan.com
www.jobcurry.com
www.skillsandjobs.com
www.cioljobs.com
www.lampen.co.nz
————————————————————–
Women.
www.womeninfoline.com
www.sitagita.com
www.smartbahu.com
www.feminaindia.com
www.icleo.com
www.women.com
www.rebelleworld.com
www.prerana.com
www.sewa.com
www.evetimes.com
www.brideandhome.com
www.wcd.nic.in
www.indiaw2w.com
www.pyar.cjb.net
www.srimati.com
www.indiatimes.com/women
www.footforward.com
www.soulkurry.com
www.tips4me.com
www.indiaslady.com
——————————————————————–
Search Engines.
www.yahoo.com
www.khoj.com
www.rediff.com
www.lycos.com
www.go.com
www.Excite.com
www.altavista.com
www.snap.com
www.looksmart.com
www.askjeeves.com
www.goto.com
www.infoseek.com
www.hotbot.com
www.indolink.com
www.webcrawler.com
www.Iwon.com
www.google.com
———————————————————–
Shopping.
www.fabmart.com
www.noshutters.com
www.letsallsave.com
www.skumars.com
www.indiagifts.com
www.indiastores.com
www.indbazaar.com
www.indiashop.com
www.malamall.com
www.chennaibazaar.com
www.ibaya.com
www.infobanc.com
www.indianpurchase.com
www.buy.com
www.bluemountainarts.com
www.ebay.com
www.americangreetings.com
www.cdnow.com
www.mypoints.com
www.egreetings.com
www.coolsavings.com
www.bargainsbazaar.com
www.buyasone.com
www.aolshopping.com
—————————————————
Recipe.
www.daawat.com
www.bawrachi.com
www.deliciousindia..com
www.indiachef.com
www.bestindianmall.com
www.vegweb.com
www.cookingmarvel.com
www.indianrecipes.com
www.khanakhazana.com
www.tadka.com
www.indochef.com
www.topsecretrecipes.com
www.spicenflavor.com
www.epicurious.com
www.pppindia.com/recepies
www.gadnet.com/foodx.htm
www.emall.com/spice/indian.html
www.indiaworld.co.in/open/rec/recepies
www.namaste.net/html/recepies
www.pugmarks.com/1-stuff/recepie
www.foodtv.com
www.gorp.com/gorp/food/main.htm
www.chefnet.com
www.southerndelights.com
www.dfwms.com/food/dinning.html
www.tripod.com
www.welcomeindia.com/recepi.htm
www.sanjeevkapoor.com
www.tarladalal.com
www.bhojana.com
www.73coffees.com
www.best.com
——————————–
Auction.
www.bazaarno1.com
www.baazee.com
www.junction.com
www.auctioners.com
www.jthomas-india.com
www.koolmaal.com
www.terimeri.com
www.trade2gain.com
www.teaauction.com
www.auctionindia.com
www.secondsale.com
www.matexnet.com
www.yelam.com
www.bidorbuy.com
—————————————————
News/Entertainment.
www.thestatesman.net
www.telegraphindia.com
www.indiatimes.com
www.economictimes.com
www.business-standard.com
www.india-today.com
www.the-hindu.com
www.tamil.net
www.indiaexpress.com
www.expressindia.com
www.samachar.com
www.dinakaran.com
www.Aol.com
www.cnet.com
www.znet.com
www.msnbc.com
www.weather.com
www.broadcastindia.com
www.wahindia.com
www.disneyonline.com
www.go2net.com
www.pathfinder.com
www.ivillage.com
www.cnn.com
www.about.com
www.azcentral.com
www.suntimes.com/index
www.chicagotribune.com
www.dallasnews.com
www.chron.com
www.latimes.com
www.herald.com
www.nydailynews.com
www.nytimes.com
www.usatoday.com
——————————————————-
Web Directories.
www.infospace.com
www.switchboard.com
www.classmates.com
www.anywho.com
www.1800ussearch.com
www.zip2.com
www.knowx.com
www.bigfoot.com
www.easydo.com
www.yellowpages.net
———————————————————–
Travel.
www.travelocity.com
www.travelmartindia.com
www.mapsofindia.com
www.chennaionline.com
www.mumbaitalaash.com
www.net2travel.com
www.jayahey.com
www.biztravel.com
www.outlooktraveller.com
www.razorfinish.com
www.hydonline..com
www.bharatplanet.com
www.shubhyatra.com
www.indiacity.com
www.indiamela.com
www.mapquest.com
www.southwest.com
www.aa.com
www..makemytrip.com
www.tourisminindia.com
www.accessworldwide.com
www.triple1.com
www.destinationindia.com
www.delta-air.com
www.americanair.com
www.itn.com
www.flycontinental.com
www.nwa.com
www.iflyswa.com
www.twa.com
www.ual.com
www.usairways.com
www.fly-virgin.com
www.lowestfare.com
www.aol.com
www.globe-online.com
www.australia.com
www.canada.com/travel
www.mauritius.com
www.touregypt.net
www.expedia.com
————————————-
Loans.
www.allahabadbank.com
www.hdfc.com
www.countrywideindia.com
www.kotakmahindra.com
www.associatesindia.com
www.birlaglobal.com
www.anz.com/india
www.icici.com
www.apnaloan.com
www.citibank.com/india
——————————————————————
Art.
www.art.net
www.art.com
www..indiancanvas.com
www.art-in-usa.com
www..rossfineart.com
www.dart.fine-art.com
www.artcyclopedia.com
www.wwar.com
www.nga.gov
www.arthorizons.com
www.art-in-canada.com
www.art-in-europe.com
www.artcottage.com
www.smfa.edu
www.collectorsguide.com
www.artinside.com
www.aboutscotland.com
—————————————————–
Domain Registration.
www.networksolutions.com
www.signdomains..com
www.domainthugs.com
www.enamaskar.com
www.123domainregistry.com
www.webdomains.net
www.surfport.com
www.virtualdomains.net
wwww.netwizards.net
————————————————————–
Games.
www.abc.go.com
www.psygnosis.com
www.hasbrointeractive.com
www.mindspace.com
www.nazaragames.com
www.microsoft.com/games
www.shockblitz.com
www.simthemepark.com
www.gamesdomain.com
www.indiagames.com
www.gamesville.com
www.lycoszone.com
www.leftfoot.com
www.usacoop.com
www.funbrain.com
www.blakkat.com
www.moonme.com
www.nintendo.com
www.gungames.com
www.gamepen.com
www.huronline.com
www.gamesdomain.com
www.komando.com
www.mortalcombat.com
www.aylic.com
www.leftfoot.com
www.gamebot.com
www.happypuppy.com
www.station.sony.com
www.paget.com
www.avana.net
www.riddler..com
www.phrazzle.co.uk
www.gamesdepot.com
www.amo.qc.ca
www.free-gaming.com
www.arcadegamesonline.com
www.plusmedia.com
www.bytesize.com
www.piginc.org
www.nuclearnet.com
www.diablopro.com
——————————————————
Music.
www.hrithik.net
www.mp3.com
www.music3w..com
www.indiagaana.com
www.dhadkan.com
www.musicworld4u.com
www.enn2.com
www.rhythmindia.com
www.supernet.com www.musiccurry.com
www.whitepathmusic.com
www.indiaculture.miningco.com
www.musicweb.co.uk
www.tipsmusicfilms.com
www..topcassette.com
www.ancient-future.com
www.indiaexpress.com
www.hindustan.net
www.aishwarya-rai.com
www.freemusic2u.com
www.coolindiaworld.com
www.angelfire.com
www.bollynet.com
www.joyofindia.com
www.geocities.com
www.justgo.com
www.hamaracd.com
www.ccmusic.com
www.pointlycos.com
www.cqkmusic.com
www.guitarsite.com
www.steelguitarcanada.com
www.mtv.com
www.compass.com
www.rocknrollvault.com
www.music.indiana.edu.com
www.imusic.com
www.civilwarmusic.net
www.webprimitives.com
www.classical.net
www.allmusic.com
www.classicalmusic.co.uk
www.classicalusa.com
www.tunes.com
www.columbiahouse.com
www.mp3grand.com
www.irish-music.net
www.iuma.com
www.worldrecords.com
www.contemplator.com
www.humaracd.com
——————————————————–
Properties.
www.indiaproperties.com
www.architectmatters.com
www.buildzone.com
www.indiahomeseek.com
www.homeseekars.com
www.realestate.com
www.pioneershelters.com
www.propertyindian.com
www.propertymartindia.com
www.floor2roof.com
www.homes.com
www.indianpropertymarket.com
www.indiaconstruction.com
www.castles.org
www.propertybuilder.com
www.dcircle.com
www.estatebazar..com
www.worldlights.com
www.estatedeals.com
www.estateindia.com
www.homesby.com
————————————————————-
Chat.
www.icq.com
www.netfandu.com
www.mirc.com
www.yahoo.com
www.rediff.com
www.coolchat.com
www.talkcity.com
www.chatting.com
www.cybertown.com
www.chatjunkies.com
www.parentcity.com
www.familybeat.com
www.kidsurf.com
www.womenwire.com
www.mainstreetearth.com
www.excite.com
——————————————————————-
Software Companies.
www.accel-india.com
www.adsi-us.com
www.apar.com
www.apcc.com
www.daxil.com
www.aptech-worldwide.com
www.autodesk.com
www.baan.com
www.bdpsindia.com
www.bflsoftware.com
www.bitechm.com
www.bslindia.com
www.birlasoft.com
www.bsil.com
www.bplglobal.com
www.iflexsolution.com
www.citibank.com\cosi
www.cmcltd.com
www.cms.co.in
www.cognizant.com
www.ca.com
www.datacraft-asia.com
www.dataproinfoworld.com
www.dbups.com
www.deldot.com
www.digitalindiasw.com
www.dlink-india.com
www.epson.co.in
www.hclinfosystems..com
www.hp.com
www.ibm.com\in
www.itil.com
www.infy.com
www.zensar.com
www.itsindia.com
www.ltitl.com
www.lccinfotech.com
www.lgsi.co.in
www.lotus.com
www.mahindraconsulting.com
www.monitorsindia.com
www.netsol.co.in
www.nexuscomputers.com
www.nortelnetworks.com
www.novell.com
www.patni.com
www.pcsil.com
www.pentamedia-grafix.com
www.pentafour.com
www.polaris.co..in
www.rolta.com
www.samsungindia.com
www.sap.com
www.satyam.com
www.sasi.com
www.silverline.com
www.ssil-india.com
www.sqlstarintl.com
www.sumitindia.com
www.tataelxsi.com
www.tatainfotech.com
www.tata.com\ttil
www.tulipsoftware.com
www.vxl.com
www.wellwin-india.com
——————————————————–
Astrology.
www.astrology.com
www.astroexpert.com
www.astromantra.com
www.astro-vision.com
www.dailyprediction.com
www.astrology-online.com
www.astrosurfindia.com
www.starlightastrology.com
www.jagjituppal.com
www.nostradamus.org
www.lindagoodman.net
www.zodiacal.com
www.astrologyspot.com
www.ancientweb.com
www.spiritweb.org
www.astrostar.com
www.realastrology.com
www.chineseastrology.com
www.cyberastro.com
www.astrology-india.com
www.astrospeak.com
www.starteller.com
www.jyotish.com
www.metawire.com
www.jaked.org
www.celestialwitch..com
www.thenewage.com
———————————————–
Health.
www.apollolife.com
www.pharmabiz.com
www.onhealth.com
www.goodhealthnyou.com
www.alibaba.com
www.healthfinder.com
www.healthyideas.com
www.health-library.com
www.health2health.com
www.arogya.com
www.calcuttamedics.com
www.doctoranywhere.com
www.healthcarenyou.com
www.emedlife.com
www.bloodgivers.com
www.goodhealthdirectory.com
www.healthatoz.com
www.caducee.net
www.indegene.com
www.fem40plus.com
www.endocrineindia.com
www.embarrassingproblems.com
www.who.org
www.indmedica.com
www.ehirc.com
www.acupuncture.com
www.acupressure.org
www.apollohospitals.com
www.ayurvedic.org
www.cancer.org
www.doctorsofindia.com
www.doctorsaab.com
www.healingpeople.com
www.homeopathyhome..com
www.webmd.com
www.gynonline.com
www.mayohealth.com
www.yourhealth.com
www.indiaherbs.com
———————————————————————
Matrimonials.
www.jeevansathi.com
www.indiadaily.com
www.matrimonials.com
www.matrimonialonline.com
www.matrimonialsindia.com
www.snehaquest.com
www.a1im.com
www.couples-place.com
www.saakshi.com
www.searchpartner.com
www.inmatch..com
www.desilink.com
www.hastamilap.com
www.indiamatches.com
www.indianrishte.com
www.matrimonials.indiainfo.com
www.indianlink.com
www.indiausamarriage.com
www.indiacanadamarriage.com
www.indobride.com
www.marriage.com
www.rishteyhirishtey.com
www.suitablematch.com
www.godblessmatrimonials.com
www.indianalliance.com
www.indialite.com
www.timesmatrimonial.com
www.bachelorsindia.com
www.webmarriages.com
www.marriagebuilders.com
www.globeads.com
www.cyberproposal.com
www.ourmarriage.com
www.keralamatrimonial.com
www.waycoolwedding.com
www.weddingcircle.com
www.marriagetools.com
———————————————————————
Steel.
www.essar.com
www.clickforsteel.com
www.steel.org
www.recycle-steel.org
www.rolledsteel.com
www.steelnet.org
www.bethsteel.com
www.e-steel.com
www.ltvsteel.com
www.britishsteel.co.uk
————————————————
Sports.
www.wwf.com
www.collegesports-online.com
www.onlinesports.com
www.espn.go.com
www.khel.com
www.bharatiyahockey.org
www.golfindia.com
www.indianopengolf.com
www.indianhockey.com
www.indiarace.com
www.indiapolo.com
www.indianfootball.com
www.tennisindia.org
www.yourgolfguru.com
www.excite.com
www.ski.com.au
www.usatoday.com
www.adventuresports.com
www.iransports.net
www.activeusa.com
www.attpbgolf.com
www.nike.com
www.leisurepursuits.com
www.foxsports.com
www.wimbledon.com
www.allsports.com
www.caaws.ca/main.htm
www.sportingnews.com
———————————————————————-
Animals.
www.allpets.com
www.petchannel.com
www.theoviary.com
www.peta-online.org
www.panda.org
www.aquarium.org
www.nj.com/yucky/worm
www.remedia.com
www.animalsunlimited.net
www.indianwildlife.com
www.sandiegozoo.com
www.animal.discovery.com
www.junglelore.com
www.wildphotos.com
www.cranes.org
www.mahaforest.gov.in
www.animalweb.com
——————————————-
Books.
www.amazon.com
www.merikitaab.com
www.barnesandnoble.com
www.mozzie.com
www.idgbooks.com
www.ingrambook.com
www.ambook.org
www.bookwire.com
www.booktv.com
www.bestbookbuys.com
www.bigbook.com
www.1stbooks.com
www.borders.com
www.bookbrowser.com
www.bookweb.org
www.abebook.com
www.worldbooknetwork.com
www.vintage-books.com
www.bookstudio.com
www.booktalk.com
——————————————————
Comedy
www.comedy.com
www.comedycentral.com
www.jokewallpaper.com
www.theonion.com
www.humorsearch.com
www.funnies.com
www.netfunny.com/rhf
www.humorpower.com
www.humorproject.com
www.jokes.com
www.lotsofjokes.com
www.comedynet.com
www.cybercheeze.com
www.comedyorama.com
www.cartoon.com
www.humorspace.com
www.humorandhealth.com
www.jokeaday.com
www.funny.co.uk
www.makeyoulaugh.com
www.planethumor.com
www.comic-relief.com
—————————————————-
Hobbies
www.coinuniverse.com
www.stampworld.com
www.juggling.com
www.hobbyworld.com
www.hobbies.net
www.ehobbies.com
www.creative-hobbies.com
www.caboosehobbies.com
www.guineahobbies.com
www.hobbystores.com
www.sabersedge.com
www.hobbyhobby.com
www..towerhobbies.com
——————————————————-
Films/Movies
www.film..com
www.filmscouts.com
www.imdb.com
www.777film.com
www.reel.com
www.hollywood.com
www.bollywood.com
www.filmtvindia.com
www.bollywoodonline.com
www.bollywoodpremiere.com
www.indiamoviebiz.com
www.cinesouth.com
www.indiatalkies.com
www.qcinema.com
www.actress-actor.com
—————————————————-
Kids.
www.cyberkids.com
www.kidlink.org
www.kidsworld.com
www.vsa.cape.com/powens
www.headbone.com
www.kids-corner.com
www.kidsdomain.com
www.kids-space.org
www.kidscom.com
www.safekids.com
www.child.net
www.4kids.com
www.kotb.com
www.timeforkids.com
www.foxkids.com
www.cyberkids.com
www.bonus.com
————————————————
Decorations
www.orientarts.com
www.creepypeepers.com
www.decor.a2z-holidays.com
www.indodecor.com
www.dir-dd.com
www.alliving.com
www.decoegypt.com
www.gospurk.com
www.topbrillant.com
www.decoratingstudio.com
www.homeartdecor.com
www.interiorworld.com
———————————————
Religious
www.ashramonline.com
www.onlinedarshan.com
www.saranam.com
www.sevapooja.com
www.indiablessings.com
www.bhagavadgita.org
www.buddhanet.net
www.indiantemples.com
www.islaam.org
www.islam.org/mosque
www.jaindarshan.com
www.thegreatgoddess.com
www.balaji.net
www.shirdibaba.org
www.shraddhanjali.com
www.siddhivinayak.org
www.hindumythology.com
www.sgpc.net
www.osho.com
www.oshoworld.com
————————————————-
E-Barter
www.spun.com
www.tradeaway.com
www.bartertrust.com
www.ubarter.com
www.switchouse.com
————————————————–
Organiser
www.yourorganiser.com
www.dailydrill.com
www.digital.daytimer.com
www.magicdesk.com
www.when.com
www.anyday.com
————————————————-
Fitness
www.fitnesslink.com
www.fitnessonline.com
www.netsweat.com
www.muscle-fitness.com
www.fitnesszone.com
www.fitness.com
www.cyberfitness.net
www.walkabyebaby.com
www.24hourfitness..com
www.fitnessmagazine.com
www.abc2day.com
www.bennygoodsport.com
www.modelfitness.com
www.atozfitness.com
www.shapeup.org
www.fitnessworld.com
www.resort2fitness.com
————————————————–
Automobiles
www.automobiles.com
www.classiccar.com
www.autosite.com
www.auto.com
www.automartindia.com
www.automeet.com
www.driveindia.com
www.bsmotoring.com
www.autodarling.com
www.vipclassics.com
www.wwwheels.com
www.carstreet.com
www.carmasala.com
www.cybersteering.com
www.mercedes.com
www.toyota.com
www.mitsubishi.com
www.india.ford.com
www.daewooindia.com
www.marutiudyog.com
www.telcoindia.com
www.generalmotors.com
www.hindustanmotors.com
www.mahindraworld.com
www..carloansindia.com
www.aaa.com
www.pacificomazda.com
———————————————
Furniture
www.furniture.com
www.furnitureonline.com
www.goodhome.com
www.drawrn.com/furn.htm
www.furniturefind.com
www.go-furniture.com
www.bluetomatoes.com
www.jori.com
www.furnitureguys.com
www.thomasville..com
www.chinese-furniture.com
www.furnitureshoppers.com
www.willowcreekfurniture.com
www.worlddesigncenter.com
———————————————-
Jewellery
www.enchantejewellery.com
www.la.premiere.com
www.indianjewellery.net
www.jewellery-net-asia.com
www.asfour-crystal.com
www.24carat.co.uk
www.tiffany.com
www.pearlglass.com
www.damesjewel.com
www.jewellery-direct.com
www.jewellerystore.com
www.jewellerywarehouse.co.uk
www.jemsandjewels.com
www.18carat.co.uk
www.mehtajewellery.com
www.adiamondsforever.com
www.gold-jewelry.co.uk
www.jewelleryshow.com
———————————————-
Encyclopedia
www.encyclopedia.com
www.encarta.msn.com
www.britannica.com
www.ntreasearch.com
www.go.grolier.com
www.kids.infoplease.com
www.letsfindout.com
www.stars.com
www.boatshowusa.com
www.encyclozine.com
www.libraryspot.com
www.shotokai.cl
www.emulateme.com
—————————————–
Photography
www.photographyreview.com
www.agfaphoto.com
www.indiaphotography.com
www.masters-of-photography.com
www.photodisc.com
www.indialight.com
www.photoindia.com
www.photocentreindia.com
www.onlinephotography.com
www.photographymuseum.com
www.photoresource.com
www.sightphoto.com
www.kodak.com
www.digital-photography.org
www.photolinks..net
www.thephotosite.com
www.arteffects.com
—————————————-
History
www.historychannel.com
www.thehistorynet.com
www.history.com
www.historyhouse.com
www.historyinternational.com
www.historyplace.com
www.historyoftheworld.com
www.hyperhistory.com
www.womeninworldhistory.com
—————————————
Maps
www.mapquest.com
www.map.org
www.map.excite.com
www.map.com
www.emagame.com
www.maptown.com
www.thomas.com
www.chicagomap.com
www.mapacademy.com
www.3datlas.com
www.4maps.com
——————————————–
Literature
www.vrindaindia.com
www.amedeo.com
www.litrature.org
www.iranonline.com
www.afganonline.com
www.ethiopiaonline.com
———————————————
Quiz
www.quizsite.com
www.coolquiz.com
www.brainstormers.com
www.posterquiz.com
www.quotequiz.com
www.wordquiz.com
www.qunlimited.com
www.allstarquiz.com
—————————————————-
Parenting
www.indiaparenting.com
www.fathersworld.com
www.allaboutparents.com
www.familyplay.com
www.indiachildren.com
www.indianmoms.com
www.indianmother.com
www.parentsoup.com
www.parentstages.com
www.mustformums.com
www.drspock.com
www.babycenter.com
www.parenting.com
—————————————————–
Banking
www.rbi.org.in.
www.sbi.co.in
www.bankofbaroda.com
www.icicibank.com
www.allahabadbank.com
www.bank-of-maharashtra.com
www.globaltrustbank.com
www.hdfcbank.com
www.idbibank.com
www.indian-bank..com
www.mysorebank.com
www.pnbindia.com
www.punjabandsindbank.com
www.vijayabank.com
www.ucobank.com
www.syndicatebank.com
www.statebankofindore.com
www.standardchartered.com/in
www.citibank.com/india
www.corpbank.com
www.denabank.com
www.canbankindia.com
www.boiind.com
——————————————————
Others
www.sawaal.com
www.planetcustomer.com
www.screensaver.com
www.bimaonline.com
www.masti.com
www.fashiononline.com
www.mailmetoday.com
www.bimatimes.com
www.indialedger.com
www.glamorousfaces.com
www.ideas2.com
www.bizkool.com
www.indianroots.com
www.bonzi.com
www.elabh.com
www.directhit.com
www.orbitcybertech.com
www.setindia.com
www.evoke.com
www.pugmarks.net
www.familycq.com.com
www.banglanatak.com
www.zatang.com
www.bsmotoring.com
www.roomairconditioner.com
www.electricmela.com
www.bigwebindia.com
www.hyperoffice.com
www.allwonders.com
www.windpowerindia.com
www.virinchi.com
www.indiaelectricmarket.com
www.americaonline.com
www.rightserve.com
www.phone.com
www.software.com
www.apnatransport.com
www.dgreetings.com
www.yet2.com
www.vsnl.com
www.satyamonline.com
www.123india.com
www.hifunda.com
www.indya.com
www.indiafm.com
www.a4india.com
www.caltiger.com
www.indiainfo.com
www.mantraonline.com
www.onlysmart.com
www.indiatimes.com
www.indiabiz.com
www.indiamarkets.com
www.nazara.com
www.bharatnet.com
www.forindia.com
www.jaldi.com
www.nerdworld.com

15 ટિપ્પણીઓ:

 1. ખુબ સુંદર

  વિજ્ઞાન માટેની લિંક્સ્ ઉમેરવા વિનંતિ છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. ખુબ સરસ ...... ઉપયોગી માહિતી આપવા બદલ તમારો અભાર

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Tableau Data Visualization Software
  SQIAR (http://www.sqiar.com/solutions/technology/tableau) is a leading Business Intelligence company and provides Tableau Software consultancy across United Kingdom and USA

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. Find Best IT Training Institutes Informatin in INDIA – ITsikshana.com

  Regards
  http://www.itsikshana.com team

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. Kampuzz.com is a leading education portal of India. We have mammoth guide of colleges, courses & exams.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો

 6. Thanks for sharing this valuable information to our vision. You have posted a trust worthy blog keep sharing.
  zerodha hyderabad address

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. Father's Day is celebrated for a special person of the family - father. All the sun and daughter are express love feeling with their dad and make a day extremely special. If you want to celebrate this Father Day with your father, then you need to some Beautiful Fathers Day Images, Fathers day Wallpapers, and Fathers Day GIF. Fathers Day greetings Here we collect best Fathers Day Quotes Images for you. Father's Day is celebrated in all over the world on the different days.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. Thanks a lot for sharing a valuable information.It is most trust worthy info for every one. Puja N Pujari

  જવાબ આપોકાઢી નાખો