સોમવાર, 9 એપ્રિલ, 2012

કેટલાક જાણવા જેવા અને ઉપયોગી ફૂલ ફોર્મ.

AIE Alternative and Innovative Education       
AS Alternative Schooling
BRC Block Resource Centre
BRCC Block Resource Centre Co-ordinator
CRC Cluster Resource Centre
CRC Cluster Resource Centre Co-ordinator
DEEP Distance Elementary Education Programme
DIET District Institute of Education & Training
DISE District Information System for Education
DPEP District Primary Education Programme
DPO District Project office
EC Executive Committee
ECCE Early Child Care and Education
ECE Early Child hood Education
EE&L Elementary Education & Literacy
EGS Education Guarantee Scheme
EMIS Educational Management Information System
GC General Council
GOI Government of India
ICDS Integrated Child Development Scheme
IED Integrated Education for Disabled
MHRD Ministry of Human Resource Development
MIS Management Information System
MLL Minimum Level of Learning
MTA Mother Teachers' Association
NCERT National Council of Education Research and Training
NCTE National Council of Teacher Education
NER Net enrolment Ratio
NGO Non Government Organisation
NIEPA National Institute of Educational Planning & Administration
NPE National Policy on Education
PMIS Project Management Information System
PRI Panchyati Raj Institution
PTA Parent Teachers' Association
SCERT State Council of Educational Research and Training
SIEMAT State Institute of Education Management and Training
SIS State Implementation Society
SPD State Project Director
SPO State Project Office
SSA Sarva Shiksha Abhiyan
ST Scheduled Cast
TLC Total Literacy Campaign
TLE Teaching Learning Equipment
TLM Teaching Learning Material
TOR Terms Of Reference
UEE Universalisation of Elementary Education
VCWC Village Civil Works Committee
VEC Village Education Committee
WEC Ward Education Committee

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો