રવિવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2012

ખુબજ ઉપયોગી માહિતી

તમારા EPF માં જમા થયેલ રકમ જાણવા માટેની લીંક અહીં ઉપલબ્ધ છે . જાણવા માટે અહીં આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો.

   online PF Know Your EPF Balance click here   ,                                                            help   1    2  

 

     પગાર           રજા           ટ્રાવલીંગ

 

  HEAD TEACHER MODUEL SOFT  SKILL CLICK DOWNLOD NOW:

 

  પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર dt.8/3/99       Documents

 

NEW SCE MUJAB  PARINAM PATRAKO :  STD-3&4  STD-6   STD-7   STD-8   FONT

 

 DEO/DPEO BHARTI CLICK HERE

 

 પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ : ૬ થી ૮) દ્વિતિય સેમેસ્ટર CLICK HERE

 

   ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતરનો નવો પરિપત્ર    

 

 વસ્તી ગણતરી કામગીરીની રજા સર્વિસબુકમા જમા કરવાનો પરિપત્ર

 

 તા:૧-૭-૨૦૧૨ થી મોઘવારી ભથ્થા મા ૭% ના વધારાનો પરિપત્ર 

 

 તા:૧-૧૦-૨૦૧૨ થી મેડીકલ ભથ્થું રૂપિયા ૩૦૦ કરવાનો પરીપત્ર

 

કર્મચારી ની રજા અંગેની તમામ વિગતો જાણો ..

 

જાહેર રજાઓનું લીસ્ટ-૨૦૧૨        

 

જાણૉ  શિક્ષણ માં દરેક ની ફરજો - વહિવટિ જવાબદારી ..

  

    ધોઃ-૧ થી ૮ નું માસ-વાર વાર્ષિક આયોજન   click here  

 

     L.T. C અંતર્ગત પરીપત્ર    

 

નોકરી સળંગ ગણવા અંગે નો પરીપત્ર

 

  સાયંન્સ ફેર માર્ગદર્શીકા – ૨૦૧૨-૧૩   

 

   શિક્ષક હકિકત પત્રક નમુના પત્ર in Excel sheet       FONT

 

  મુખ્ય શિક્ષક બનવા જઇ રહ્યા છો ? તો જાણો શાળા સંચાલન ની જવાબદારી... 

 

  વાંચન પર્વ  અંગેનો પરીપત્ર         

 

  USE ALL TYPE OF calculator   

     

વાચન-લેખન પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિ 

 

School Devlopment Plan   1      3

 

  સીધી ભરતીથી પસ્ંદગી બાદ મુળ જ્ગ્યા પર પરત ફરવા બાબતનો પરિપત્ર

 

  9/20/31 નુ ઉચ્ચત્તમ પગાર ધોરણ મેળવવા માટેની માહિતી 

 

  ઓનલાઈન ઈજાફા અંતર્ગત પરિપત્ર

 

   પ્રાથમિક શિક્ષકની જિલ્લા ફેરબદલી - અરજી ફોર્મ

 

  જિલ્લા ફેરબદલી માટેનુ અરજી ફોર્મ નુ કબુલાત નામુ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો