ગુરુવાર, 1 માર્ચ, 2012

જાગ્યું છે શિક્ષણ તંત્ર.! ! ! ! ! !

આવી ભરતી ઓ માં પરીક્ષા
ઘણા એ કહ્યું આ તો સરકારે કરી આપણને શિક્ષા
લઇ લો હવે 'વાંચે ગુજરાત' ની દિક્ષા
વાચવા વંચાવવા ના વધી જશે કિસ્સા

ટકા ને આધારે મળતી હતી પહેલા નોકરી
ટકાવારી ની વાતો હવે સરકારે જૂની કરી
સ્નાતક ને છોડી લોકો પૂછે tet, tat અને htah ની પ્રગતિ
એક કલાક માં આખા 'કેરિયર' ની ચકાસણી થતી

શિક્ષણ ના સાંપ્રત પ્રવાહો ની આ છે નવી ધારા
કોણ જાણે કેટલા થશે એમાં નવા નવા સુધારા
'અજાણ' લોકો બન્યા અભ્યાસક્રમ ને જાણનારા
આપે જોયું આગળ વધી ગયા ખરેખર વાંચનારા

'ઉઠો જાગો અને પરીક્ષા પાસ કરો' બની ગયો છે મંત્ર
શું સાચે જ હવે સજાગ બની ગયું છે શિક્ષણ તંત્ર
જય હો...........

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો