ગુરુવાર, 1 માર્ચ, 2012

જિલ્લાવાર આચાર્યની ખાલી જગ્યાઓ.

અમદાવાદ 137
વડોદરા 87
રાજકોટ 64
સૂરત 44
ખેડા 124
આણદં 116
પચમહાલ 95
દાહોદ 173
સાબરકાઠા 50
જુનાગઢ 110
પોરબબંદર 23
મહસાણા 126
પાટણ 103
ભાવનગર 184
જામનગર 48
અમરલી 70
કચ્છ 97
ભ રૂ ચ 44
નમદા 9
વલસાડ 64
નવસાર 32
બનાસકાથા 285
સુરેન્દ્ર નગર 122
ગાધીનગર 65
ડાંગ 11
તાપી 22
TOTAL 2305

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો